Кошти АПУ

Регіональні відділення АПУ

Наглядова Рада

Секретаріат АПУ

Засідання та прийняття рішень АПУ

Усі рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за
наявності двох третин її членів. Рішення з питань затвердження статуту, внесення
змін та доповнень до нього приймаються двома третинами голосів від загальної
кількості членів АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий. Засідання АПУ веде головуючий, функції якого виконують
по черзі всі члени АПУ в алфавітному порядку їхніх прізвищ. Порядок проведення
засідань АПУ визначається регламентом, який затверджується АПУ. В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не менш як п'яти членів АПУ, рішення можуть прийматися шляхом письмового опитування усіх членів АПУ. Порядок проведення письмового опитування членів АПУ з метою прийняття відповідних рішень визначається Регламентом.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, який очолює завідувач. Завідувач секретаріату АПУ призначається рішенням АПУ. Повноваження завідувач секретаріату АПУ, його права та обов'язки визначаються Положенням про секрета­ріат АПУ, яке затверджується АПУ. Завідувач секретаріату несе персональну відпо­відальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членів. Діловодство, бухгалтерсь­кий облік та інші види робіт із забезпечення діяльності АПУ можуть виконувати окремі особи на договірних умовах.

Контроль за діяльністю секретаріату здійснює Наглядова рада АПУ. Наглядова рада формується у складі трьох членів АПУ. Персональний склад Наглядової ради затверджується рішенням АПУ. Повноваження Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, яке затверджує АПУ. На наглядову раду покладаєть­ся здійснення контролю за діяльністю секретаріату АПУ, виконання представниць­ких та організаційних функцій відповідно до Положення про Наглядову раду і Рішень АПУ.Регіональні відділення АПУ створюються на території України за рішенням АПУ. На регіональні відділення АПУ покладається здійснення сертифікації суб'єк­тів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, та виконання інших функ­цій відповідно до рішень АПУ. Порядок формування та обсяг повноважень регіональних відділень АПУ визначається Положенням про регіональні відділення, яке затверджується АПУ.

АПУ функціонує як незалежний орган на засадах самоврядування. Кошти АПУ формуються шляхом надходжень від сертифікації; добровільних внесків або відра­хувань САУ та інших громадських організацій; інших надходжень, не заборонених законом.


8385486784116869.html
8385524155611223.html

8385486784116869.html
8385524155611223.html
    PR.RU™