Етапи проведення аналізу портфеля бізнесів

При проведенні портфельного аналізу виділяють таких шість кроків (етапів):

1) вибір рівнів у фірмі для проведення аналізу портфеля бізнесів; цей аналіз не

може здійснюватися на рівні самої фірми, а необхідно визначити ієрархію рівнів аналізу портфельних бізнесів, яка повинна починатись на рівні окремого продукту і завершуватись на рівні самої фірми; (наприклад, виробництво будівельних матеріалів; виробництво металовиробів; виробництво дерев'яних конструкцій; надання транспортних послуг; спочатку аналізують по кожному з цих виробництв склад портфеля продукції, потім саме виробництво, а далі -підприємство);

2) фіксація одиниць аналізу (СОБ) для того, щоб використовувати їх для

позиціонування на матрицях портфельного аналізу; часто СОБ відрізняються від виробничих одиниць, вони можуть охоплювати кілька продуктів що задовольняють схожі потреби;

3) визначення параметрів матриць аналізу портфельних бізнесівдля того, щоб

мати уяву про збирання необхідної інформації, а також для вибору змінних, по яких буде проводитись аналіз портфеля (наприклад, при вивченні привабливості галузі в якості таких змінних можуть виступати розмір ринку, ступінь захищеності від інфляції, прибутковість, темп росту ринку та ін.; для вимірювання сили бізнесу^використовуються такі змінні: частка ринку, її зростання, відносна частка ринку стосовно провідної марки, лідерство в якості, лідерство у витратах тощо);

4) збирання та аналіз даних з таких напрямів:

» привабливість галузі з позиції наявності позитивних і негативних аспектів у галузі, ступеня ризику тощо;

· конкурентна позиція фірми в галузі;

· можливості і загрози фірмі;

· ресурси і кваліфікація кадрів, які розглядаються з позиції наявності у фірми потенціалу для конкурентної боротьби в кожній конкретній галузі;

5) побудова і аналіз матриііь портфеля бізнесів,які повинні дати уявлення про

поточний стан портфеля і на його основі можна прогнозувати майбутній

стан матриць, і, відповідно, очікуваного портфеля бізнесів фірми.Розробка динаміки зміни матриць проводиться для того, щоб усвідомити, чи приведе зміна портфеля бізнесів до досягнення основних цілей фірми.

Для цього керівництво повинно оцінити перспективний, прогнозований стан портфеля бізнесів за такими характеристиками:

• чи достатня кількість бізнесів у портфелі;

вчи породжує портфель багато питань і неясностей;

· чи є достатня кількість продуктів у портфелі, які приносять стабільний дохід для фінансування нових продуктів;

· чи забезпечує портфель достатню прибутковість бізнесу;

· чи є вразливим портфель до появи нових ринкових тенденцій;

· чи багато в портфелі конкурентно слабких бізнесів.

На підставі такої характеристики портфеля керівництво може прийняти рішення про необхідність формування нового портфеля бізнесів.

6) визначення бажаного портфеля бізнесів, яке здійснюється відповідно до

того, який з варіантів може кращим чином сприяти досягненню фірмою

своїх цілей.

Важливо підкреслити, що матриці аналізу портфельних бізнесів самі по собі не є інструментом ухвалення рішення. Вони показують стан портфеля бізнесів, який враховується керівництво при прийнятті відповідного рішення.


8391336267096248.html
8391373983769934.html

8391336267096248.html
8391373983769934.html
    PR.RU™