Лекції № 46,47,48.

Тема № 21. Шлюб. (6 годин)

МЕТА: Знати:поняття шлюбу, шлюбного контракту та його умов;укладання та розірвання шлюбу недійсність та її наслідки. Поняття шлюбу та вимоги для його укладання. Шлюбний договір.

Вміти:укладати шлюбний договір, складати заяву на вступ до шлюбу.

Особливу увагу слід звернути на існування багатьох понять шлюбу в літературі. Розкрити ознаки та умови шлюбу. Пояснити, що релігійний обряд не породжує правовідносин подружжя. Роз”яснити правові наслідки спільного проживання без реєстрації шлюбу. Виявити коли шлюб розривається в суді, а коли в РАЦСі.

План:

1. Поняття шлюбу та сім’ї.

  1. Шлюбний договір Порядок укладення . Недійсність шлюбу та його наслідки.
  2. Припинення шлюбу.

Основні поняття:

Шлюб, моногамність, рівноправність, добровільність, конкубінат, подружжя, місце реєстрації, наречені, заручини, шлюбний вік, правозгідність шлюбу, розлучення, Свідоцтво про одруження.

Література:

1.Сімейний кодекс України – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – с. 6-10.

2. Закон України “ Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24.12.93.

3. Наказ Міністерства юстиції України від 03.09.02. Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні.

4.Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: мУ 2 т./ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 205с.

5.Цивільне та сімейне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 319с.

6. Сімейне право. Підручник. В.С. Гончаренко. –К., 2009. с. 29.

Запитання для самоконтролю:

1. Поняття сім”ї та шлюбу.

2. Умови вступу в шлюб.

3. Визнання шлюбу недійсним.

4. Припинення шлюбу.

Тези лекції відповідно до питань:

1. Поняття шлюбу та сім’ї.

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

СК не визнає шлюб, не зареєстрований в органах РАЦСу, а також церковний шлюб. Однак у ст.21 СК зазначається, що релігійний обряд шлюбу є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов”язків подружжя у тому разі, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів РАЦС.Стосовно шлюбу, не зареєстрованого в органах РАЦСу, то СК визнає можливість поширення на майно, набуте особами, що проживають однією сім”єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, режиму права спільної сумісної власності у разі, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав і інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Ознаки шлюбу:

- це вільний, моногамний, рівноправний і добровільний союз чоловіка з жінкою, який тягне правові наслідки ( добровільний тому, що шлюб грунтуєтьс яна вільній згоді сторін, примушування до шлюбу не допускається);

- це форма відносин між особами різного стану;

- це своєрідний символ як для осіб, які вступають в шлюб, так і для держави.

Характерними особливостями шлюбу є взаємна любов, моральна та матеріальна підтримка подружжя та спільне виховання дітей.

Умови вступу в шлюб – це ті умови, дотримання яких необхідне для правозгідності шлюбу. Правозгідним відповідно до ст. 37 СК є шлюб, який укладено з дотриманням вимог закону. До випадків неправозгідності шлюбу відносяться: визнання шлюбу недійсним у судовому порядку, а також недійсність шлюбу з підстав – споріднення, -іншого шлюбу, -з недієздатним. Від недійсного шлюбу необхідно відрізняти неукладений шлюб, яким визнається шлюб зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого.

2. Шлюбний договір Порядок укладення . Недійсність шлюбу та його наслідки.

Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто або через представника (з нотаріальним посвідченням, якщо є поважні причини). Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і

батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб.

Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто або через представника (з нотаріальним посвідченням, якщо є поважні причини). Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і

батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб.

Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.

Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Сімейним Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків.

У шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

3. Припинення шлюбу.

Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті.

Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про

розірвання шлюбу.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Шлюб розривається державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний недієздатним;

3) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису

нотаріуса.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день винесення ним відповідної постанови.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.


8392854503145236.html
8392889390634717.html

8392854503145236.html
8392889390634717.html
    PR.RU™